Example phrase in chinese No.2412

4th tone   2nd tone
对于
duìyú
3rd tone   4th tone
整个
zhěnggè
4th tone   4th tone
世界
shìjiè
2nd tone   1st tone
来说
láishuō
no tone
3rd tone
4th tone
shì
2nd tone
4th tone
2nd tone
rén
no tone
3rd tone
4th tone   2nd tone
对于
duìyú
3rd tone   4th tone
某个
mǒugè
2nd tone
rén
no tone
3rd tone
4th tone
shì
3rd tone   4th tone
整个
zhěnggè
4th tone   4th toneno tone
世界。
shìjiè。
      Play audio
AudioChinese English
       对于
duìyú
with regard to
       整个
zhěnggè
whole
entire
       世界
shìjiè
world
来说
láishuō
explain something from a point of view
      

you
      
shì
be
yes
correct
      

one
      

measure word
      
rén
human being
person
people


but
       对于
duìyú
with regard to
某个
mǒugè
particular
certain
      
rén
human being
person
people
      

you
      
shì
be
yes
correct
       整个
zhěnggè
whole
entire
       世界
shìjiè
world

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sān qiān bā bǎi èr shí wǔ
3825
Random Word
点头
diǎntóu
Show Translation