Example phrase in chinese No.2413

3rd tone
3rd tone
hěn
3rd tone   no tone
喜欢
xǐhuan
4th tone
zhè
4th tone
3rd tone   3rd tone
整体
zhěngtǐ
2nd tone   2nd tone
厨房
chúfáng
no tone
de
4th tone   4th toneno tone
设计。
shèjì。
      Play audio
AudioChinese English
      

I
me
      
hěn
very
very much
quite
       喜欢
xǐhuan
like
      
zhè
this
now
      

measure word
       整体
zhěngtǐ
whole
       厨房
chúfáng
kitchen
      
de
particle
       设计
shèjì
design

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
bā bǎi bā shí liù
886
Random Word
陌生
mòshēng
Show Translation