Example phrase in chinese No.2414

1st tone
2nd tone
lái
4th tone   1st tone   4th tone
办公室
bàngōngshì
no tone
de
2nd tone   no tone
时候
shíhou
no tone
3rd tone
4th tone
zhèng
4th tone
yào
2nd tone   1st toneno tone
回家。
huíjiā。
      Play audio
AudioChinese English
      

he
      
lái
come
       办公室
bàngōngshì
office
      
de
particle
       时候
shíhou
moment
time
      

I
me
      
zhèng
upright
      
yào
will
ask
demand
want
need to
回家
huíjiā
return home

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sān qiān yī bǎi qī shí sān
3173
Random Word
浪费
làngfèi
Show Translation