Example phrase in chinese No.2418

4th tone   4th tone
护照
hùzhào
2nd tone
1st tone   no tone   4th tone
身份证
shēnfenzhèng
1st tone
dōu
4th tone
shì
4th tone   4th toneno tone
证件。
zhèngjiàn。
      Play audio
AudioChinese English
       护照
hùzhào
passport
      

and
身份证
shēnfenzhèng
identity card
      
dōu
all
      
shì
be
yes
correct
       证件
zhèngjiàn
papers

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
yī qiān bā bǎi sì shí wǔ
1845
Random Word
经典
jīngdiǎn
Show Translation