Example phrase in chinese No.2426

1st tone
4th tone
shì
3rd tone
4th tone   4th tone
毕业
bìyè
4th tone   2nd tone
论文
lùnwén
no tone
de
3rd tone   3rd tone
指导
zhǐdǎo
3rd tone   1st toneno tone
老师。
lǎoshī。
      Play audio
AudioChinese English
      

she
      
shì
be
yes
correct
      

I
me
       毕业
bìyè
finish school
       论文
lùnwén
essay
thesis
      
de
particle
       指导
zhǐdǎo
guide
       老师
lǎoshī
teacher

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
èr qiān bā bǎi sì shí jiǔ
2849
Random Word
踢足球
tīzúqiú
Show Translation