Example phrase in chinese No.2431

3rd tone   2nd tone   2nd tone
有时候
yǒushíhóu
2nd tone
4th tone
3rd tone   1st tone
简单
jiǎndān
no tone
de
4th tone
huà
3rd tone
3rd tone
3rd tone
yǒu
3rd tone
hěn
1st tone
duō
4th tone   4th toneno tone
智慧。
zhìhuì。
      Play audio
AudioChinese English
有时候
yǒushíhóu
sometimes
      

one


sentence
phrase
measure word for sentences
       简单
jiǎndān
simple
      
de
particle

huà
word
speech
      

inside
inner
      

also
      
yǒu
to have
      
hěn
very
very much
quite
      
duō
many
much
       智慧
zhìhuì
wisdom

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
yī qiān sì bǎi èr shí sì
1424
Random Word
直接
zhíjiē
Show Translation