Example phrase in chinese No.2432

1st tone
2nd tone
shí
2nd tone
nián
2nd tone
qián
4th tone
xiàng
3rd tone
4th tone
jiè
no tone
le
3rd tone
4th tone
wàn
4th tone
kuài
2nd tone
qián
no tone
4th tone   1st tone
至今
zhìjīn
2nd tone
réng
4th tone   1st tone
未归
wèiguī
2nd toneno tone
还。
hái。
      Play audio
AudioChinese English
      

he
      
shí
ten
      
nián
year

qián
first
before
      
xiàng
direction
towards
      

I
me
      
jiè
lend
borrow
      
le
particle (action finished or changed)
      

five
      
wàn
ten thousand
      
kuài
piece
chunk
measure word for piece / chunk
measure word for RMB
      
qián
money
cash
       至今
zhìjīn
upt to now

réng
still
未归
wèiguī
not having returned something
      
hái
still
yet

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
yī qiān líng sì shí jiǔ
1049
Random Word
世界
shìjiè
Show Translation