Example phrase in chinese No.2440

2nd tone
cóng
1st tone
4th tone
yuè
1st tone   2nd tone
中旬
zhōngxún
4th tone
dào
3rd tone
jiǔ
4th tone
yuè
4th tone   2nd tone
下旬
xìaxún
3rd tone
1st tone
dōu
4th tone
huì
4th tone
zài
4th tone   no toneno tone
那儿。
nàr。
      Play audio
AudioChinese English
      
cóng
from
      

eight
      
yuè
month
moon
       中旬
zhōngxún
middle period of time segment
      
dào
up to
arrive
      
jiǔ
nine
      
yuè
month
moon
下旬
xìaxún
last third of a month
      

I
me
      
dōu
all
      
huì
can
be able to
get together
meet
      
zài
be in (place)
那儿
nàr
there

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sān qiān wǔ bǎi qī shí bā
3578
Random Word
胆小鬼
dǎnxiǎoguǐ
Show Translation