Example phrase in chinese No.2443

4th tone
zhè
1st tone
jiā
3rd tone   1st tone   2nd tone   3rd tone   4th tone
五星级酒店
wǔxīngjíjiǔdiàn
no tone
de
2nd tone   4th tone
服务
fúwù
3rd tone
hěn
1st tone   4th toneno tone
周到。
zhōudào。
      Play audio
AudioChinese English
      
zhè
this
now
      
jiā
family
household
home
measure word
五星级酒店
wǔxīngjíjiǔdiàn
5-star hotel
      
de
particle
服务
fúwù
service
      
hěn
very
very much
quite
       周到
zhōudào
thoughtful

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
èr qiān wǔ bǎi bā shí sì
2584
Random Word
lián
Show Translation