Example phrase in chinese No.2456

2nd tone   4th tone
隔壁
gébì
no tone
de
2nd tone   1st tone
邻居
línjū
4th tone   2nd tone
一直
yìzhí
4th tone
zài
3rd tone   4th tone
吵架
chǎojià
no tone
3rd tone
2nd tone
méi
4th tone   3rd tone
办法
bànfǎ
1st tone   1st tone
专心
zhuānxīn
2nd tone   2nd toneno tone
学习。
xuéxí。
      Play audio
AudioChinese English
       隔壁
gébì
next door
      
de
particle
       邻居
línjū
neighbour
       一直
yìzhí
all the way
continously
      
zài
be in (place)
       吵架
chǎojià
quarrel
      

I
me
      
méi
not / no (past tense)
not have
       办法
bànfǎ
method
way
means
       专心
zhuānxīn
concentrate on
       学习
xuéxí
study
learn

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
èr qiān qī bǎi bā shí liù
2786
Random Word
古典
gǔdiǎn
Show Translation