Example phrase in chinese No.2457

1st tone   4th tone
鸦片
yāpiàn
4th tone   1st tone
战争
zhànzhēng
3rd tone   4th tone
以后
yǐhòu
1st tone   2nd tone
中国
Zhōngguó
2nd tone
cóng
2nd tone
4th tone
1st tone   4th tone
封建
fēngjiàn
4th tone   4th tone
社会
shèhuì
3rd tone   4th tone
转变
zhuǎnbiàn
4th tone
wèi
4th tone
bàn
1st tone   4th tone
封建
fēngjiàn
4th tone
bàn
2nd tone   2nd tone   4th tone
殖民地
zhímíndì
no tone
de
4th tone   4th toneno tone
社会。
shèhuì。
      Play audio
AudioChinese English
鸦片
yāpiàn
opium
       战争
zhànzhēng
war
       以后
yǐhòu
later
afterwards
       中国
Zhōngguó
China
      
cóng
from
      

one
      

measure word
       封建
fēngjiàn
       社会
shèhuì
society
       转变
zhuǎnbiàn
transform
change
      
wèi
for
because of
      
bàn
half
in the middle
       封建
fēngjiàn
      
bàn
half
in the middle
       殖民地
zhímíndì
colony
      
de
particle
       社会
shèhuì
society

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sān qiān líng èr shí sì
3024
Random Word
精彩
jīngcǎi
Show Translation