Example phrase in chinese No.2462

3rd tone
4th tone   4th tone
最近
zuìjìn
4th tone   4th tone
状态
zhuàngtài
4th tone
3rd tone
hǎo
no tone
1st tone   2nd tone
心情
xīnqíng
4th tone
3rd tone
hǎo
1st tone   3rd tone
身体
shēntǐ
3rd tone
4th tone
3rd toneno tone
好。
hǎo。
      Play audio
AudioChinese English
      

I
me
       最近
zuìjìn
recently
lately
       状态
zhuàngtài
state (of something)
      

no
not
un-
won't
      
hǎo
good
fine
nice
       心情
xīnqíng
mood
      

no
not
un-
won't
      
hǎo
good
fine
nice
       身体
shēntǐ
body
health
      

also
      

no
not
un-
won't
      
hǎo
good
fine
nice

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
yī qiān liù bǎi liù shí bā
1668
Random Word
chòu
Show Translation