Example phrase in chinese No.2472

4th tone   2nd tone
自从
zìcóng
1st tone   no tone
他们
tāmen
2nd tone   1st tone
离婚
líhūn
3rd tone   4th tone
以后
yǐhòu
4th tone
jiù
4th tone
zài
3rd tone
2nd tone
méi
4th tone
jiàn
4th tone
guò
4th toneno tone
面。
miàn。
      Play audio
AudioChinese English
       自从
zìcóng
since
他们
tāmen
they (male)
       离婚
líhūn
divorce
       以后
yǐhòu
later
afterwards
      
jiù
at once
right away
already
as soon as
      
zài
again
once more
      

also
      
méi
not / no (past tense)
not have
       见面
jiànmiàn
meet
      
guò
particle (go through, undergo smthg)
       见面
jiànmiàn
meet

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sì qiān qī bǎi jiǔ shí liù
4796
Random Word
成长
chéngzhǎng
Show Translation