Example phrase in chinese No.2475

3rd tone
měi
4th tone   2nd tone
个人
gèrén
1st tone
dōu
1st tone   1st tone
应该
yīnggāi
4th tone   2nd tone
自觉
zìjué
2nd tone   4th toneno tone
排队。
páiduì。
      Play audio
AudioChinese English
      
měi
every
       个人
gèrén
individual (person)
      
dōu
all
       应该
yīnggāi
should
       自觉
zìjué
be aware of
       排队
páiduì
line up

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sān qiān yī bǎi sì shí yī
3141
Random Word
再见
zàijiàn
Show Translation