Example phrase in chinese No.2476

4th tone   1st tone
自私
zìsī
no tone
de
2nd tone
rén
3rd tone
zǒng
4th tone
shì
4th tone   2nd tone
认为
rènwéi
4th tone   3rd tone
自己
zìjǐ
4th tone
shì
4th tone
zuì
4th tone   4th tone
重要
zhòngyào
no toneno tone
的。
de。
      Play audio
AudioChinese English
       自私
zìsī
selfish
      
de
particle
      
rén
human being
person
people

zǒng
      
shì
be
yes
correct
       认为
rènwéi
think
consider
       自己
zìjǐ
oneself
      
shì
be
yes
correct
      
zuì
most
       重要
zhòngyào
important
significant
      
de
particle

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sān qiān bā bǎi líng wǔ
3805
Random Word
文学
wénxué
Show Translation