Example phrase in chinese No.2478

3rd tone
měi
4th tone
1st tone   2nd tone
公民
gōngmín
1st tone
dōu
3rd tone
yǒu
2nd tone   4th tone
言论
yánlùn
4th tone   2nd toneno tone
自由。
zìyóu。
      Play audio
AudioChinese English
      
měi
every
      

measure word
       公民
gōngmín
citizen
      
dōu
all
      
yǒu
to have
       言论
yánlùn
opinion
views
remarks
       自由
zìyóu
free
freedom
liberty

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
èr qiān yī bǎi sì shí èr
2142
Random Word
不如
bùrú
Show Translation