Example phrase in chinese No.2480

1st tone   2nd tone
综合
zōnghé
4th tone   3rd tone
汉语
Hànyǔ
4th tone
4th tone
jiù
4th tone
shì
3rd tone
3rd tone   3rd tone
语法
yǔfǎ
no tone
4th tone   4th tone
汉字
hànzì
no tone
1st tone   4th tone
听力
tīnglì
2nd tone
3rd tone   4th tone
写作
xiězuò
1st tone   2nd tone
综合
zōnghé
4th tone
zài
4th tone   3rd tone
一起
yìqǐ
no tone
de
4th toneno tone
课。
kè。
      Play audio
AudioChinese English
       综合
zōnghé
synthesize
       汉语
Hànyǔ
Chinese (language)
      

class
lesson
      
jiù
at once
right away
already
as soon as
      
shì
be
yes
correct
      

particle (direct object)
       语法
yǔfǎ
grammar
汉字
hànzì
chinese character
听力
tīnglì
auditory
      

and
       写作
xiězuò
writing
       综合
zōnghé
synthesize
      
zài
be in (place)
       一起
yìqǐ
together
      
de
particle
      

class
lesson

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sì qiān yī bǎi èr shí qī
4127
Random Word
孙子
sūnzi
Show Translation