Example phrase in chinese No.2483

1st tone   2nd tone
今年
jīnnián
4th tone   4th tone
上半
shàngbàn
2nd tone
nián
1st tone   4th tone
收入
shōurù
no tone
500
4th tone
wàn
no tone
4th tone   4th tone
下半
xiàbàn
2nd tone
nián
1st tone   4th tone
收入
shōurù
no tone
400
4th tone
wàn
no tone
3rd tone   4th tone
总共
zǒnggòng
1st tone   4th tone
收入
shōurù
no tone
900
4th toneno tone
万。
wàn。
      Play audio
AudioChinese English
今年
jīnnián
this year
上半
shàngbàn
first half
      
nián
year
       收入
shōurù
income
      
wàn
ten thousand
下半
xiàbàn
second half
      
nián
year
       收入
shōurù
income
      
wàn
ten thousand
       总共
zǒnggòng
altogether
       收入
shōurù
income
      
wàn
ten thousand

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sān qiān jiǔ bǎi bā shí èr
3982
Random Word
节日
jiérì
Show Translation