Example phrase in chinese No.2490

3rd tone   no tone
我的
wǒde
3rd tone   1st tone
祖先
zǔxiān
3rd tone
liǎng
3rd tone
bǎi
2nd tone
nián
2nd tone
qián
2nd tone
lái
4th tone
dào
4th tone   3rd toneno tone
这里。
zhèlǐ。
      Play audio
AudioChinese English
我的
wǒde
my
       祖先
zǔxiān
ancestors
      
liǎng
two (quantity)
      
bǎi
hundred
      
nián
year

qián
first
before
      
lái
come
      
dào
up to
arrive
这里
zhèlǐ
here

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
yī qiān èr bǎi yī shí jiǔ
1219
Random Word
麦克风
màikèfēng
Show Translation