Example phrase in chinese No.2491

3rd tone
4th tone
chà
4th tone   3rd tone   no tone
一点儿
yìdiǎnr
4th tone
jiù
4th tone
yào
3rd tone
gěi
4th tone   no tone
骗子
piànzi
4th tone   2nd tone
汇钱
huìqián
no tone
le
no tone
4th tone   3rd tone
幸好
xìnghǎo
2nd tone   2nd tone
银行
yínháng
no tone
de
1st tone   4th tone
工作
gōngzuò
2nd tone   2nd tone
人员
rényuán
3rd tone   3rd tone
阻止
zǔzhǐ
no tone
le
3rd toneno tone
我。
wǒ。
      Play audio
AudioChinese English
      

I
me
      
chà
differ from
wrong
be short of
一点儿
yìdiǎnr
a bit
      
jiù
at once
right away
already
as soon as
      
yào
will
ask
demand
want
need to
      
gěi
give
for
骗子
piànzi
liar
cheater
fraudster
汇钱
huìqián
transfer money
      
le
particle (action finished or changed)
       幸好
xìnghǎo
fortunately
luckily
       银行
yínháng
bank
      
de
particle
       工作
gōngzuò
work
job
       人员
rényuán
staff
personal
       阻止
zǔzhǐ
hold back (somebody to do something)
      
le
particle (action finished or changed)
      

I
me

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
yī bǎi sì shí
140
Random Word
表扬
biǎoyáng
Show Translation