Example phrase in chinese No.2500

no tone
"
4th tone   1st tone
付出
fùchū
4th tone
jiù
4th tone
huì
3rd tone
yǒu
2nd tone   4th tone
回报
huíbào
no tone
"
4th tone
shì
3rd tone   no tone
我的
wǒde
4th tone   4th tone   2nd toneno tone
座右铭。
zuòyòumíng。
      Play audio
AudioChinese English
付出
fùchū
spend
give
put
      
jiù
at once
right away
already
as soon as
      
huì
can
be able to
get together
meet
      
yǒu
to have
       回报
huíbào
repay
return
      
shì
be
yes
correct
我的
wǒde
my
       座右铭
zuòyòumíng
motto
maxim

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sì qiān líng wǔ shí sān
4053
Random Word
实践
shíjiàn
Show Translation