Example phrase in chinese No.2505

3rd tone
4th tone
shì
3rd tone   1st toneno tone
老师。
lǎoshī。
I am a teacher.
      Play audio
AudioChinese English
      

I
me
      
shì
be
yes
correct
       老师
lǎoshī
teacher

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
èr qiān qī bǎi jiǔ shí sān
2793
Random Word
谢谢
xièxie
Show Translation