Example phrase in chinese No.2507

3rd tone
4th tone
jiào
no toneno tone
Korinna。
My name is Korinna.
      Play audio
AudioChinese English
      

I
me
      
jiào
name
call
cry
shout

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sān qiān wǔ bǎi qī shí sān
3573
Random Word
各自
gèzì
Show Translation