Example phrase in chinese No.2509

3rd tone
4th tone
jiào
no toneno tone
Chris。
My name is Chris.
      Play audio
AudioChinese English
      

I
me
      
jiào
name
call
cry
shout

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
èr qiān bā bǎi èr shí yī
2821
Random Word
理解
lǐjiě
Show Translation