Example phrase in chinese No.2510

3rd tone   no tone
我的
wǒde
2nd tone   no tone
名字
míngzi
4th tone
shì
no toneno tone
Chris。
My name is Chris.
      Play audio
AudioChinese English
我的
wǒde
my
       名字
míngzi
name
given name
      
shì
be
yes
correct

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
yī qiān qī bǎi liù shí sì
1764
Random Word
干脆
gāncuì
Show Translation