Example phrase in chinese No.2513

1st tone
4th tone
shì
3rd tone   no tone
我的
wǒde
1st tone   no toneno tone
妈妈。
māma。
She is my mum.
      Play audio
AudioChinese English
      

she
      
shì
be
yes
correct
我的
wǒde
my
       妈妈
māma
mum

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
yī qiān liù bǎi wǔ shí jiǔ
1659
Random Word
景色
jǐngsè
Show Translation