Example phrase in chinese No.2514

1st tone
4th tone
shì
3rd tone   no tone
我的
wǒde
4th tone   no toneno tone
爸爸。
bàba。
He is my Dad.
      Play audio
AudioChinese English
      

he
      
shì
be
yes
correct
我的
wǒde
my
       爸爸
bàba
Dad

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
yī qiān jiǔ bǎi bā shí yī
1981
Random Word
实用
shíyòng
Show Translation