Example phrase in chinese No.2524

3rd tone
1st tone   2nd tone
今年
jīnnián
2nd tone
shí
4th toneno tone
岁。
suì。
I'll be 10 years old this year.
      Play audio
AudioChinese English
      

I
me
今年
jīnnián
this year
      
shí
ten
      
suì
year (age)
measure word for years (age)

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sān qiān jiǔ bǎi sān shí sì
3934
Random Word
学校
xuéxiào
Show Translation