Example phrase in chinese No.2542

1st tone
4th tone
shì
3rd tone   no tone
我的
wǒde
2nd tone   no toneno tone
朋友。
péngyou。
He is my friend.
      Play audio
AudioChinese English
      

he
      
shì
be
yes
correct
我的
wǒde
my
       朋友
péngyou
friend

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
èr qiān qī bǎi wǔ shí jiǔ
2759
Random Word
距离
jùlí
Show Translation