Example phrase in chinese No.2547

1st tone
4th tone
shì
2nd tone
4th tone
wèi
3rd tone   1st toneno tone
老师。
lǎoshī。
She is a teacher.
      Play audio
AudioChinese English
      

she
      
shì
be
yes
correct
      

one
      
wèi
seat
place
measure word for people (polite)
       老师
lǎoshī
teacher

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
yī qiān jiǔ bǎi qī shí
1970
Random Word
导致
dǎozhì
Show Translation