Example phrase in chinese No.2548

3rd tone
3rd tone
4th tone   3rd tone
电影
diànyǐng
3rd tone   2nd tone
保存
bǎocún
4th tone
zài
4th tone   3rd tone
电脑
diànnǎo
3rd toneno tone
里。
lǐ。
I save a movie on the computer.
AudioChinese English
      

I
me
      

particle (direct object)
       电影
diànyǐng
movie
film
       保存
bǎocún
conserve
keep
      
zài
be in (place)
       电脑
diànnǎo
Computer
      

inside
inner

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
èr qiān wǔ bǎi jiǔ shí èr
2592
Random Word
有利
yǒulì
Show Translation