Example phrase in chinese No.2598

1st tone   1st tone
今天
jīntiān
4th tone
shì
4th tone
èr
2nd tone
líng
2nd tone
4th tone
2nd tone
nián
3rd tone
jiǔ
4th tone
yuè
3rd tone
jiǔ
4th toneno tone
号。
hào。
Today is the 9th of September 2014.
      Play audio
AudioChinese English
       今天
jīntiān
today
      
shì
be
yes
correct
      
èr
two
      
líng
zero
      

one
      

four
      
nián
year
      
jiǔ
nine
      
yuè
month
moon
      
jiǔ
nine
      
hào
number
date

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sì qiān yī bǎi yī shí sì
4114
Random Word
京剧
jīngjù
Show Translation