Example phrase in chinese No.2603

3rd tone
4th tone
zhù
4th tone
zài
1st tone   2nd toneno tone
中国。
Zhōngguó。
I live in China.
      Play audio
AudioChinese English
      

I
me
      
zhù
live
reside
      
zài
be in (place)
       中国
Zhōngguó
China

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sì qiān liù bǎi jiǔ shí èr
4692
Random Word
tóng
Show Translation