Example phrase in chinese No.2646

3rd tone
1st tone   1st tone
今天
jīntiān
3rd tone
hěn
3rd toneno tone
好。
hǎo。
Today I am fine.
      Play audio
AudioChinese English
      

I
me
       今天
jīntiān
today
      
hěn
very
very much
quite
      
hǎo
good
fine
nice

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sān qiān sān bǎi jiǔ shí sān
3393
Random Word
反而
fǎn'ér
Show Translation