Example phrase in chinese No.2647

1st tone   2nd tone
中国
Zhōngguó
3rd tone   2nd tone   2nd tone
羽毛球
yǔmáoqiú
4th tone
duì
4th tone
2nd tone
zhí
3rd tone   2nd tone
保持
bǎochí
3rd tone
hěn
3rd tone
hǎo
no tone
de
4th tone   4th toneno tone
纪录。
jìlù。
AudioChinese English
       中国
Zhōngguó
China
       羽毛球
yǔmáoqiú
badminton

duì
team
group
      

one
      
zhí
straight
vertical
       保持
bǎochí
keep
preserve
      
hěn
very
very much
quite
      
hǎo
good
fine
nice
      
de
particle
       纪录
jìlù
take notes
record

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sì bǎi sān shí liù
436
Random Word
参考
cānkǎo
Show Translation