Example phrase in chinese No.2656

4th tone
zhè
4th tone
shì
4th tone   1st toneno tone
菜单。
càidān。
This is the menu.
      Play audio
AudioChinese English
      
zhè
this
now
      
shì
be
yes
correct
       菜单
càidān
menu

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sì qiān sān bǎi líng wǔ
4305
Random Word
散步
sànbù
Show Translation