Example phrase in chinese No.2656

4th tone
zhè
4th tone
shì
4th tone   1st toneno tone
菜单。
càidān。
This is the menu.
      Play audio
AudioChinese English
      
zhè
this
now
      
shì
be
yes
correct
       菜单
càidān
menu

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sān qiān èr bǎi liù shí sì
3264
Random Word
阿姨
āyí
Show Translation