Example phrase in chinese No.2666

4th tone
zhè
4th tone
shì
1st tone   no tone
她的
tāde
1st tone   no toneno tone
杯子。
bēizi。
This is her cup.
      Play audio
AudioChinese English
      
zhè
this
now
      
shì
be
yes
correct
她的
tāde
her
       杯子
bēizi
cup
glass

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sì qiān liù bǎi bā shí liù
4686
Random Word
游泳
yóuyǒng
Show Translation