Example phrase in chinese No.2685

3rd tone
2nd tone   2nd tone
学习
xuéxí
4th tone   3rd toneno tone
汉语。
Hànyǔ。
I am learning Chinese.
      Play audio
AudioChinese English
      

I
me
       学习
xuéxí
study
learn
       汉语
Hànyǔ
Chinese (language)

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sān bǎi liù shí liù
366
Random Word
录取
lùqǔ
Show Translation