Example phrase in chinese No.2690

1st tone
4th tone
shì
3rd tone   no tone
我的
wǒde
2nd tone   2nd toneno tone
同学。
tóngxué。
She is my schoolmate.
      Play audio
AudioChinese English
      

she
      
shì
be
yes
correct
我的
wǒde
my
       同学
tóngxué
schoolmate

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sì qiān sì bǎi yī shí sì
4414
Random Word
比例
bǐlì
Show Translation