Example phrase in chinese No.2690

1st tone
4th tone
shì
3rd tone   no tone
我的
wǒde
2nd tone   2nd toneno tone
同学。
tóngxué。
She is my schoolmate.
      Play audio
AudioChinese English
      

she
      
shì
be
yes
correct
我的
wǒde
my
       同学
tóngxué
schoolmate

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sì qiān líng èr shí jiǔ
4029
Random Word
充分
chōngfèn
Show Translation