Example phrase in chinese No.2691

3rd tone   no tone
我们
wǒmen
4th tone
shì
2nd tone   2nd toneno tone
同学。
tóngxué。
We are schoolmates.
      Play audio
AudioChinese English
       我们
wǒmen
we
      
shì
be
yes
correct
       同学
tóngxué
schoolmate

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
yī qiān líng jiǔ shí èr
1092
Random Word
公布
gōngbù
Show Translation