Example phrase in chinese No.2694

3rd tone
2nd tone
néng
4th tone   no tone
看见
kànjian
3rd toneno tone
你。
nǐ。
I can see you.
      Play audio
AudioChinese English
      

I
me
      
néng
be able to
be capable of
       看见
kànjian
see
      

you

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
èr qiān jiǔ bǎi bā shí bā
2988
Random Word
杯子
bēizi
Show Translation