Example phrase in chinese No.2699

1st tone
4th tone
shì
2nd tone
4th tone
wèi
1st tone   1st toneno tone
医生。
yīshēng。
She is a doctor.
      Play audio
AudioChinese English
      

she
      
shì
be
yes
correct
      

one
      
wèi
seat
place
measure word for people (polite)
       医生
yīshēng
doctor

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
èr qiān sān bǎi sān shí liù
2336
Random Word
基本
jīběn
Show Translation