Example phrase in chinese No.2706

3rd tone
4th tone
zài
1st tone   2nd toneno tone
中国。
Zhōngguó。
I am in China.
      Play audio
AudioChinese English
      

I
me
      
zài
be in (place)
       中国
Zhōngguó
China

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
èr qiān sì bǎi sān shí liù
2436
Random Word
yǎo
Show Translation