Example phrase in chinese No.2719

3rd tone
2nd tone   4th tone
十月
shíyuè
4th tone
1st tone   2nd toneno tone
中国。
Zhōngguó。
I go in October to China.
      Play audio
AudioChinese English
      

I
me
      
shí
ten
      
yuè
month
moon
十月
shíyuè
October
      

go
       中国
Zhōngguó
China

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sì qiān liù bǎi sì shí sān
4643
Random Word
huì
Show Translation