Example phrase in chinese No.2726

3rd tone
4th tone
3rd tone   no tone
喜欢
xǐhuan
4th tone
kàn
4th tone   4th tone
电视
diànshì
no tone
3rd tone
3rd tone   no tone
喜欢
xǐhuan
4th tone
kàn
4th tone   3rd toneno tone
电影。
diànyǐng。
I don't like to watch TV, I like to watch movies.
      Play audio
AudioChinese English
      

I
me
      

no
not
un-
won't
       喜欢
xǐhuan
like
      
kàn
look after
take care of
keep an eye on
       电视
diànshì
television
TV
      

I
me
       喜欢
xǐhuan
like
      
kàn
look after
take care of
keep an eye on
       电影
diànyǐng
movie
film

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sì qiān qī bǎi liù shí wǔ
4765
Random Word
抽烟
chōuyān
Show Translation