Example phrase in chinese No.2731

1st tone   1st tone
今天
jīntiān
3rd tone
3rd tone
xiǎng
4th tone
kàn
4th tone   4th toneno tone
电视。
diànshì。
Today I want to watch TV.
      Play audio
AudioChinese English
       今天
jīntiān
today
      

I
me
      
xiǎng
want to
think
      
kàn
look after
take care of
keep an eye on
       电视
diànshì
television
TV

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
yī qiān qī bǎi yī shí yī
1711
Random Word
台阶
táijiē
Show Translation