Example phrase in chinese No.2742

3rd tone
gǒu
4th tone
zài
3rd tone   no tone
椅子
yǐzi
no tone
de
no toneno tone
下面。
The dog is under the chair.
      Play audio
AudioChinese English
      
gǒu
dog
      
zài
be in (place)
       椅子
yǐzi
chair
      
de
particle

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
èr qiān sān bǎi qī shí wǔ
2375
Random Word
快乐
kuàilè
Show Translation