Example phrase in chinese No.2744

3rd tone
3rd tone
hǎo
2nd tone
wáng
1st tone   no toneno tone
先生。
xiānsheng。
Hello Mister Wang!
      Play audio
AudioChinese English
      

you
      
hǎo
good
fine
nice

wáng
king
last name
       先生
xiānsheng
Mister

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
yī qiān wǔ bǎi jiǔ shí wǔ
1595
Random Word
结果
jiéguǒ
Show Translation