Example phrase in chinese No.2753

1st tone
4th tone
shì
1st tone   1st toneno tone
医生。
yīshēng。
He is a doctor.
      Play audio
AudioChinese English
      

he
      
shì
be
yes
correct
       医生
yīshēng
doctor

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
èr qiān sān bǎi liù shí wǔ
2365
Random Word
沙滩
shātān
Show Translation