Example phrase in chinese No.2754

3rd tone
4th tone
shì
3rd tone   no tone
我的
wǒde
3rd tone   4th toneno tone
宝贝。
bǎobèi。
You are my darling.
AudioChinese English
      

you
      
shì
be
yes
correct
我的
wǒde
my
       宝贝
bǎobèi
treasure
darling

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sì qiān sān bǎi liù shí sì
4364
Random Word
高档
gāodàng
Show Translation